Kraków uruchamia kolejny żłobek. Od poniedziałku ruszają zapisy

Kraków uruchamia kolejny żłobek. Od poniedziałku ruszają zapisy

W czwartek, 11 października miało miejsce przekazanie w ramach zlecenia przez Gminę organizacji żłobka wybranemu w konkursie podmiotowi lokalu mieszczącego się przy ul. Cystersów 26 przeznaczonego na placówkę dla 50 dzieci. Łączny koszt, jaki poniosła Gmina Miejska Kraków na zakup i dostosowanie lokalu do potrzeb żłobka wyniósł 1 420 000,00 zł z czego 1 000 000 zł zostanie sfinansowane z dotacji z resortowego programu „Maluch +”. Informuje Urząd Miasta Krakowa 

Żłobek rozpocznie działalność od listopada. Nabór do żłobka prowadzony będzie telefonicznie od poniedziałku, 15 października pod numerem telefonu: +48 505 073 737.

O przyjęciu dziecka do żłobka decydować będzie kolejność zgłoszeń, przy czym w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z rodzin, które posiadają „Krakowską Kartę Rodzinną 3+” oraz „Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem”.

Uruchamiany żłobek jest już szóstą tego typu placówką utworzoną przez Gminę w ostatnich latach. W związku z tym, że prowadzenie żłobka będzie finansowane przez Gminę (placówka prowadzona będzie na zlecenie Gminy) miesięczne koszty opieki ponoszone przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka będą takie same jak w żłobkach gminnych i wyniosą 349 zł (199 zł za opiekę i 150 zł za wyżywienie).

Dodać należy, że tworzenie żłobków prowadzonych na zlecenie nie jest jedyną formą działań Gminy na rzecz zwiększania ilości miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Gmina zwiększa również ilość miejsc w żłobkach gminnych oraz poprzez udzielanie dotacji do opieki wspiera funkcjonowanie podmiotów innych niż gminne (żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów). Dzięki działaniom Gminy liczba miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów w mieście Krakowie w latach 2011-2018 wzrosła z 2 030 do 8 346.

Gmina Miejska Kraków może pochwalić się jednym z najwyższych wskaźników „użłobkowienia” spośród polskich miast wojewódzkich i miast powyżej 200 tys. mieszkańców, Wskaźnik „użłobkowienia” rozumiany jest jako stosunek liczby miejsc opieki do ilości dzieci do niej uprawnionych.